CHINESE  
  • Industry Library
  • Film

Gwo bou san neung

(1959)

Genres:Drama Countries:HongKong
Release date:1959-10-21 HongKong more>>
Cast and Crew:
Directed by  |  Cast  |  Writing credits
Directed by:
Cast:
Ying Choi Cheung...Ting Mung-wah
Patricia Lam Fung...Chun Siuyin
Peng-fei Li...Sayu Chaan
Kong Lung...Lee Tim-fuk
Peng Peng...Wu Buk-buk
Kei Yau...Chow Ping
Writing credits:
Wan Chan...writer
 
06/29/2020-07/05/2020
Movie Gross Admissions